ביטוח פנסיוני - מהות ועיקרים

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

ביטוח פנסיוני - מהות ועיקרים

רבדים בביטוח פנסיוני

בביטוח הפנסיוני 3 רבדים: ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני וחיסכון פרטי. 

רובד ראשון: ביטוח לאומי - קצבה לתושבי המדינה שהגיעו לגיל הפרישה
קצבה לה זכאי כל מי שהגיע לגיל פרישה ואשר היה תושב המדינה למעלה מ-10 שנים, ללא קשר להכנסתו. על פי חוק גיל הפרישה לפנסיה, זכאי המבוטח לפרוש מעבודתו בשל גילו: בגיל 67 לגבר ובגיל 62 לאישה.

רובד שני: חיסכון פנסיוני - קופת גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
חיסכון ו/או קצבה הנובעת מחיסכון פנסיוני המצוי בכל אחד מ 3 אפיקים פנסיונים: קופת גמל, ביטוח חיים / מנהלים ופנסיה.

החל משנת 2008 חלה חובת פנסיה על עובדים שכירים.

בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, רשאי כל עובד לרכוש

כיסויים ביטוחיים

כחלק מהביטוח הפנסיוני שלו או בנפרד ממנו:
     •  אבדן כושר עבודה / פנסיית נכות
     •  מוות / פנסיית שארים

רובד שלישי: חיסכון פרטי
החיסכון הפרטי נקבע באופן עצמאי על ידי החוסך, כספים אלה אינם זכאים להטבות המס.

 

אפיקי החיסכון הפנסיוני

בביטוח פנסיוני 3 אפיקים: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח חיים / מנהלים.

קרן פנסיה
קרן פנסיה מאפשרת חיסכון לגיל פרישה, כך שלאחר פרישתו יקבל החוסך בה קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מותו של המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית עד מותם. קרן הפנסיה כוללת כיסוי למקרה מוות, כחלק בלתי נפרד מהמוצר. ראה פירוט בערך פנסיה.

ביטוח חיים / מנהלים

אפיק נוסף לחיסכון לגיל פרישה הוא תוכנית לביטוח חיים המשולבת בחיסכון (מוכרת כביטוח מנהלים). תוכנית ביטוח המנהלים נועדה לשלם לחוסך קצבה חודשית למשך כל חייו לאחר הפרישה לגמלאות. ישנן תוכניות ביטוח מנהלים, שבדומה לקופת גמל, יכולות לשלם למבוטח את כספי החיסכון שהצטברו, בסכום חד פעמי בגיל הפרישה, ובלבד שמדובר בכספים "ישנים" (שהופקדו לפני שנת 2008). בדומה לקרן פנסיה, גם תוכנית לביטוח מנהלים מאפשרת לרכוש

כיסויים ביטוחיים

במסגרת התוכנית. הכיסויים הניתנים לרכישה, יחד או לחוד, הינם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה וביטוח מפני מוות. ראה פירוט בערך ביטוח.

קופות גמל
קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח  ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ("חיסכון טהור" ללא כיסויים ביטוחיים). כלומר, באמצעותה ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות המס. יש לשים לב כי בקופת גמל לא קיימים מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים כחלק מהחיסכון בקופה, אולם ניתן לרכוש אותם בנפרד בחברת ביטוח ועדיין לזכות בהטבות מס. ראה פירוט בערך קופת גמל והשתלמויות.

ההפקדות לתוכנית פנסיונית - הסבר מפורט בערך מיסוי
מדינת ישראל, בדומה ליתר המדינות המפותחות בעולם המודרני, מעוניינת לעודד את אזרחיה לחסוך לגיל פרישה. כל כן, כל כספי החיסכון הפנסיוני חלות הטבות מס שונות, שאינן חלות על אפיקי חיסכון אחרים.

סוגי חיסכון פנסיוני - שכיר ועצמאי

כשחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר עובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרות שכר הקבועות בתקנות - ראה פירוט בפרק מיסוי.

חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו. ראה פירוט בפרק מיסוי.

הטבות המס בגין ההפקדות הפנסיוניות: ניכוי וזיכוי הסבר מפורט בערך מיסוי
ניכוי - פירושו הפחתה של סכום מסוים מגובה ההכנסה החייבת במס;
זיכוי - פירושו הפחתה של סכום מסוים מהמס עצמו שבו חוייב הנישום. לפיכך, כאשר מדובר על זיכוי
         וניכוי בסכומים זהים, הרי שנישום שינצל את הזיכוי ישלם מס נמוך יותר בהשוואה לנישום
         שידרוש את הניכוי באותו סכום.

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?

בהגיע החוסך לגיל הפרישה תיקבע לו פנסיה חודשית, שתחושב בהתאם לחיסכון שצבר ובהתאם למסלול הפרישה שבחר. הפנסיה תשולם לחוסך לכל חייו.
אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

בתחילת 2015 נכנסה לתוקפה הסדר ביטוח פנסיוני לעובדים ותמנע מהמעסיק נזקים כספיים,אנא התעדכנו באתר משרד התמ"ת

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x