חשבונאות

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

חשבונאות

 לקבלת טופס רישום לחץ כאן

חשבונאות

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י רשות לניירות ערך לקבלת רישיון לעסוק בביטוח כ: סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים/אלמנטארי.

תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ומתעדכנת ממועד למועד.

הרשמה לבחינות במשרד האוצר תתבצע  רק ע"י הנבחן, בכתובתhttp://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp

אורך הקורס: 85 שעות אקדמאיות 
(16מפגשים בני 4 שעות מלאות או 14מפגשים בני 4.5 שעות מלאות )

קהל יעד כל המעוניין ברישיון יועץ או משווק פנסיוני או  סוכן ביטוח אלמנטארי/חיים

הקורס יתקיים
 דרך משה דיין 52
בתל אביב


סילבוס

1.  עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על דיווח הכספי
          •  עקרון העסק החי (going concern)
          •  עקרון השמרנות
          •  בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים
          •  עקרון העלות ההיסטורית
          •  עקרון הקבלת הכנסות להוצאות
          •  עקרון גילוי הנאות
          •  עקרון המהותיות
          •  עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים

2.  מבנה הדוחות הכספיים
     המאזן:
          •  מבנה הקבוצות במאזן
          •  מזומנים ושווי מזומנים
          •  מלאי - שיטות הצגה
          •  השקעות בניירות ערך - שיטות הערכה
          •  רכוש קבוע - שיטות רישום והפחתה
          •  רכוש אחר והוצאות נדחות - שיטות רישום והפחתה
          •  התחייבות - בסיס הצגה ודיווח
          •  הפרשות במאזן
          •  הרכב ההון העצמי
      דוח רווח והפסד:
          •  בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות כספיים
          •  מבנה הדוח
          •  הצגת מיסים על הכנסה - מסים שוטפים ומסים נדחים
          •  הצגת רווחי והפסדי הון
          •  הוצאת מימון
          •  פריטים יוצאים מהכלל
          •  דוח על שינויים בהון העצמי - מבנה והרכב
     דוח על תזרימי המזומנים
          •  תזרימי מזומנים מפעילות רגילה, מפעילות השקעה, מפעילות מימון
          •  דוחות כספיים מותאמים ו מאוחדים
          •  שיטת השווי המאזני
          •  ביאורים לדוחות הכספיים
          •  אירועים לאחר תאריך המאזן - אופן ביטוים בדוח הכספי
          •  הרווח למניה ומשמעותו
          •  דוחות כספיים לתקופות ביניים - מבנה ותכולת הדוח

3.  ניתוח הדוחות הכספיים
          •  יחסים פיננסיים 
          •  יחסי נזילות
          •  יחסי רווחיות
          •  יחסי איתנות פיננסית
          •  מדדים תפעוליים (יעילות)
        

   

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :


בחינות יסודות 

          • יסודות הביטוח (60 שעות אקדמאיות)
          • כלכלה (102שעות אקדמאיות)
          • סטטיסטיק ומימון (90 שעות אקדמאיות)

בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות אלה באמצעות בקשה אשר תוגש דרך אתר הרשות לניירות ערך בכתובת:
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx   

בחינות גמר לרשיון יועץ/משווק פנסיוני

          • מקצועית א'
 
(150 שעות אקדמאיות)

          • גמר פנסיוני 
(120 שעות אקדמאיות)

בחינות גמר לרשיון סוכן ביטוח אלמנטאר

          • גמר רכוש 
(60 שעות אקדמאיות
          • גמר תאונות (65 שעות אקדמאיות)

בחינת גמר לרישיון סוכן ביטוח ימי ואוויר 

          • 
ביטוח ימי ואווירי 
(60 שעות אקדמאיות)

 

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x