למידע השאירו פרטיכם כאן!

חשבונאות

 לקבלת טופס רישום לחץ כאן

חשבונאות

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י רשות לניירות ערך לקבלת רישיון לעסוק בביטוח כ: סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים/אלמנטארי.

תוכנית הלימודים מותאמת לדרישות הרשות לני"ע ומשרד האוצר ומתעדכנת ממועד למועד.

הרשמה לבחינות במשרד האוצר תתבצע  רק ע"י הנבחן, בכתובתhttp://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp

אורך הקורס: 85 שעות אקדמאיות 
(16מפגשים בני 4 שעות מלאות או 14מפגשים בני 4.5 שעות מלאות )

קהל יעד כל המעוניין ברישיון יועץ או משווק פנסיוני או  סוכן ביטוח אלמנטארי/חיים

הקורס יתקיים
 דרך משה דיין 52
בתל אביב


סילבוס

1.  עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על דיווח הכספי
          •  עקרון העסק החי (going concern)
          •  עקרון השמרנות
          •  בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים
          •  עקרון העלות ההיסטורית
          •  עקרון הקבלת הכנסות להוצאות
          •  עקרון גילוי הנאות
          •  עקרון המהותיות
          •  עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים

2.  מבנה הדוחות הכספיים
     המאזן:
          •  מבנה הקבוצות במאזן
          •  מזומנים ושווי מזומנים
          •  מלאי - שיטות הצגה
          •  השקעות בניירות ערך - שיטות הערכה
          •  רכוש קבוע - שיטות רישום והפחתה
          •  רכוש אחר והוצאות נדחות - שיטות רישום והפחתה
          •  התחייבות - בסיס הצגה ודיווח
          •  הפרשות במאזן
          •  הרכב ההון העצמי
      דוח רווח והפסד:
          •  בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות כספיים
          •  מבנה הדוח
          •  הצגת מיסים על הכנסה - מסים שוטפים ומסים נדחים
          •  הצגת רווחי והפסדי הון
          •  הוצאת מימון
          •  פריטים יוצאים מהכלל
          •  דוח על שינויים בהון העצמי - מבנה והרכב
     דוח על תזרימי המזומנים
          •  תזרימי מזומנים מפעילות רגילה, מפעילות השקעה, מפעילות מימון
          •  דוחות כספיים מותאמים ו מאוחדים
          •  שיטת השווי המאזני
          •  ביאורים לדוחות הכספיים
          •  אירועים לאחר תאריך המאזן - אופן ביטוים בדוח הכספי
          •  הרווח למניה ומשמעותו
          •  דוחות כספיים לתקופות ביניים - מבנה ותכולת הדוח

3.  ניתוח הדוחות הכספיים
          •  יחסים פיננסיים 
          •  יחסי נזילות
          •  יחסי רווחיות
          •  יחסי איתנות פיננסית
          •  מדדים תפעוליים (יעילות)
        

   

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :


בחינות יסודות 

          • יסודות הביטוח (60 שעות אקדמאיות)
          • כלכלה (102שעות אקדמאיות)
          • סטטיסטיק ומימון (90 שעות אקדמאיות)

בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות אלה באמצעות בקשה אשר תוגש דרך אתר הרשות לניירות ערך בכתובת:
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx   

בחינות גמר לרשיון יועץ/משווק פנסיוני

          • מקצועית א'
 
(150 שעות אקדמאיות)

          • גמר פנסיוני 
(120 שעות אקדמאיות)

בחינות גמר לרשיון סוכן ביטוח אלמנטאר

          • גמר רכוש 
(60 שעות אקדמאיות
          • גמר תאונות (65 שעות אקדמאיות)

בחינת גמר לרישיון סוכן ביטוח ימי ואוויר 

          • 
ביטוח ימי ואווירי 
(60 שעות אקדמאיות)

 

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם