למידע השאירו פרטיכם כאן!

מדרגות מס

מדרגות המס לתקרות ההכנסה נכון לחודש ינואר 2014

סכומים חודשיים סכומים שנתיים המס על המדרגה
משכר עד שכר סכום המדרגה משכר עד שכר סכום המדרגה מיגיעה אישית שלא מיגיעה אישית
- 5,280 5,280 - 63,360 63,360 10% 31%
5,281 9,010 3,730 63,372 108,120 44,760 14% 31%
9,011 14,000 4,990 108,132 168,000 59,880 21% 31%
14,001 20,000 6,000 168,012 240,000 72,000 31% 31%
20,001 41,830 21,830 240,012 501,960 261,960 34% 34%
41,831 67,630 25,800 501,972 811,560 309,600 48% 48%
 67,631 כל שקל נוף  כל היתרה 811,572   כל שקל נוסף כל היתרה   50%  50%
הכנסה עד 14,430 ש"ח, שאינה מיגיעה אישית, של יחיד שמלאו לו 60 שנה בשנת המס, תחושב כאילו היא מיגיעה אישית