למידע השאירו פרטיכם כאן!

הפקדות שכיר

מידע מקצועי » מיסוי בפנסיה » הפקדות שכיר

תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לשכיר לשנת 2014

רובד הסעיף בתקנות המס סוג ההכנסה חישוב שכר להפקדות תקרה שכר
להטבה  בש"ח
אחוז ההפקדה תקרת סכום
 להטבה בש"ח 
רובד ראשון סעיף 45 זיכוי הכנסה מבוטחת (כל ההכנסה שהמעסיק מבצע בגינה הפקדות )  השכר המבוטח 8,600 7% 602
בגין הכנסה לא מבוטחת, רק אם השכר המבוטח נמוך מהתקרה  הנמוך מבין השכר ברוטו או תקרה
פחות  שכר מבוטח = השכר להפקדות
8,600 5% 430
סעיף 47 ניכוי הכנסה מבוטחת אין 0 0 0
הכנסה לא מבוטחת ורק אם השכר המבוטח נמוך מתקרה  הנמוך מבין השכר ברוטו או תקרה
פחות  שכר מבוטח = השכר להפקדות
8,600 11% 946
רובד  שני
רק אם מומש רובד ראשון.

מוכר בגין שכר העולה על השכר ברובד הראשון
סעיף 45, זיכוי הכנסה מבוטחת אין 8,600 0 0
הכנסה לא מבוטחת השכר ברוטו פחות שכר מבוטח ברובד ראשון = השכר להפקדות 8,600 5% 430
סעיף 47 ניכוי הכנסה מבוטחת  אין 0 0 0
 הכנסה לא מבוטחת ברובד ראשון  שכר ברוטו עד תקרת 4 פעמים שכר ממוצע במשק, פחות  שכר מבוטח ברובד ראשון = שכר להפקדות 8,600 11% 946
אובדן כושר עבודה סעיף 47 ניכוי הכנסה ברוטו שכר ברוטו עד 4 פעמים תקרה, ובתנאי שאין המעסיק מפקיד 7.5%  35,312 2.50% 883
קרן השתלמות   הכנסה ברוטו שכר ברוטו עד תקרה, ובתנאי שהמעסיק מפקיד על אותו שכר  15,712 2.50% 393

 

הסעיף 

חישוב הטבות מס לשכיר                                    

תקרת הפקדות מעסיק 
סעיף 45 סה"כ ההטבה = 35% X סה"כ ההפקדות סוג ההפרשה שכר להפרשות אחוז ההפרשה
סעיף 47 ואובדן כושר עבודה סה"כ ההטבה = מס שולי X סה"כ ההפקדות פיצויים מלא השכר 8.33%
קרן השתלמות אין הטבה על הפרשות עובד,
 הפרשות המעסיק פטורות בידי העובד והקופה פטורה ממס רווחי הון
תגמולים + א.כ.ע עד 4 פעמים שכר ממוצע במשק
 כיום 35,312 ש"ח בחודש
7.50%
      אובדן כושר עבודה עד 4 פעמים שכר ממוצע במשק,
ובתנאי וההפרשות לסעיף זה + ההפרשות לתגמולים, אינן עולות על 7.5%
 עד 3.5% 
      השתלמות שכר ברוטו
 ועד 15,712 ש"ח
7.50%