הגדרות ומונחים

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

הגדרות ומונחים

הכנסת עבודה:

הכנסתו של שכיר ממקום עבודתו.

הכנסה שאינה הכנסת עבודה:
הכנסה של עצמאי.

הכנסה מיגיעה אישית:
הכנסה שהנישום עובד להשיגה בין אם הוא שכיר והין אם הוא עצמאי, ואינה "הכנסה - פסיבית" (לדוגמא: קבלת שכר דירה מהשכרת מבנה).

הכנסה חייבת:
ההכנסה בגינה ישולם המס וחלים עליה שיעורי המס הרגילים. הכנסה לאחר
הניכויים הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.

ההכנסה מזכה:
הכנסתו החייבת של נישום, בגינה הוא זכאי לניכוי ו/או זיכוי והיא מוגבלת
בתקרה.

תקרת הכנסה מזכה:
ההכנסה החייבת המרבית, בגינה ניתן לקבל ניכוי וזיכוי עפ"י סעיפים 47 ו - 45 לפקודת מס ההכנסה.

ניכוי (סעיף 47):
הקטנת ההכנסה החייבת (בכפוף לתקרה) לפני חישוב המס וע"י כך מוקטנת חבות המס, ניכוי ניתן בגין מרכיב החיסכון בפרמיה או על הפקדת כספים
בקופ"ג (בכפוף לתקרה). גובה החיסכון במס הוא בשיעור "המס השולי" של
הנישום (במילים אחרות - מכפלת הניכוי במס השולי של הנישום).

מס הכנסה פרוגרסיבי:
זהו שיעור המס שמשלם נישום (שכיר כעצמאי) והינו מדורג בהתאם
להכנסה החייבת.

מדרגות המס:
כפי שצוין בסעיף 9, מס ההכנסה בישראל הוא פרוגרסיבי ולכל רמת הכנסה
נוספת יש מס' משלה ההולכת ועולה בהתאם לטבלת שיעורי מס שמפורסמים ע"י
שלטונות מס ההכנסה ובדר"כ מתעדכנים אחת לשנה עם תחילת השנה (מס הכנסה).

מדרגות מס שולי:
מדרגת המס הגבוהה ביותר החלה על החלק השולי שבהכנסתו החייבת של הנישום. (מכפלת המס השולי בגובה הניכוי שנישום זכאי לו נותנת את גובה הטבת המס בהפרשה לחיסכון בהתאם לסעיף 47).

מס שולי:
שיעור המס הגבוה ביותר שמשלם נישום על שולי הכנסתו, עפ"י מדרגות המס הקבועות בחוק.
טבלת שיעורי מס ההכנסה המדורגים בהתאם למס השולי ניתן למצא בפירוט מדרגות מס הכנסה.
עדכון מדרגות המס מבוצע בדר"כ פעם בשנה החל מינואר של השנה החדשה.

הכנסה מזכה:
הכנסתו החייבת של יחיד, בגינה ניתן ניכוי על פי סעיף 47 וזיכוי לפי סעיף45/א', בכפוף לתקרה (הכנסה פטורה אינה מובאת בחשבון בחישוב "הכנסה מזכה".
פירוט התקרות מפורט בטבלת הטבות מס

הכנסה מבוטחת:
הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביר בעת עובדו, *"בשנת המס", סכומים לקופת גמל לתגמולים (תוכנית הונית) או לקופת גמל לקצבה (תוכנית קיצבתית או קרן פנסיה) וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (הכוונה למבוטחי "הפנסיה התקציבית" שצוברים זכויות אך לא מעבידם ולא הם מפרישים לקרן כלשהיא - נכון לעובדי מדינה שהצטרפו עד 2001 לשרות המדינה ולאנשי צבע קבע שהצטרפו עד 2003 לשרות קבע). במילים אחרות, זוהי הכנסת עבודה עליה יש הפקדה לתגמולים (הוני) או קיצבתית או זכויות ל"פנסיה תקציבית".

גיל פרישה:
הגיל בהתאם לחוק שבו גבר או אישה יכולים לצאת לגמלאות (פרישה) ולפי סעיף 94' בפקודת מס ההכנסה, החל מיום 01.04.2004 נקבע גיל הפרישה לגבר -גיל 67 ולאישה גיל 64, ההעלאה לגילאים אלו מבוצעת בהדרגה בהתאם לתאריך הלידה. (גברים ילידי מאי 1942ואילך גיל הפרישה נקבע מידית עם היכנס החוק לגיל 67 ואילו נשים ילידות מאי 1953 גיל הפרישה שלהן נקבע מידית עם כניסת החוק לגיל 64). לפני החוק שתוקן ב2004 גיל הפרישה היה לגברים 60 ולנשים 55.

  • כאשר לאדם יש "הכנסה מעורבת" כלומר הוא גם משמש כשכיר וגם משמש כעצמאי, יוכל לקבל את הניכוי לפי סעיף 47 כפוף לתקרה על הכנסתו כעצמאי ואילו לגבי הזיכוי סעיף 45/א' יוכל לקבל אותו מ-2 מקורות הכנסותיו ובלבד שלא יעלה על התקרה.
  • שנת מס מוגדרת כתקופה שבין 1 לינואר של שנה ועד ל-31.12 של אותה שנה וכל הניכויים הזיכויים וההכנסות מחושבות לפי צבירה שנתית ואין זה משנה כמה שולם בחודש מסוים.
מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x