דינים

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

דינים

 קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

 סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות, 20 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

• דיני קנין:
      - חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
      - חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972
      - פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969
      - חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
      - חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה
        החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי
        הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)
      - חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973
      - חוק המכר, התשכ"ח-1968
      - חוק המשכון, התשכ"ז-1967
      - חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
      - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

• דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה):
      - פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
      - חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)
      - חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964
      - פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
      - חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951         
      - חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953
      - חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994
      - הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין
        הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי  
        הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

• דיני שמאות, בוררות וגישור:
      - חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963,
        ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966
      - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר,
        אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט
      - גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו
      - שמאי, מערך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף
        קביעתם
      - חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה
        החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי
        הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)
      - חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973
      - חוק המהר, התשכ"ח-1968
      - חוק המשכון, התשכ"ז-1967
      - חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
      - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

• דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה)
      - פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
      - חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)
      - חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964
      - פקודת הדרכים והמסילות הברזל (הכנה ופיתוח), 1943
      - חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951
      - חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים),התשי"ג-1953
      - חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994
      - הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין
        הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי
        הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

• דיני שמאות, בוררות וגישור:
      - חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963,
        ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966
      - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר,
        אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט
      - גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו
      - שמאי, מעריך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם
        ותוקף קביעתם.
      - חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סעיפים 79א, 79ב, 79ג, 79ד
      - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תקנות 239-234 (אבעיות), תקנות 125, 126, 129,
        130, 131, 133, 134, 134א, 136 (מומחים).

• דינים אחרים:
      - חוק החברות, התשנ"ט-1999; סוגי חברות, האישיות המשפטית הנפרדת, תזכיר ותקנות, המניה,
        סוגי המניות, אסיפות כלליות, סוגי החלטות האסיפה הכללית; גיוס הון על ידי חברה ציבורית,
        תשקיף
      - פקודת החברות [נוסח משולב], התשמ"ג-1983; שעבודים, כינוסים ופירוקים
      - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975; שותפות מהי? הבחנה בינה לבין חברה, היחסים
        בין השותפים בינם לבין עצמם, היחסים בין אנשים המתקשרים עמם, מהי שותפות מוגבלת
      - חוק הירושה, התשכ"ה-1965; ירושה על פי צוואה, ירושה על פי דין, צו ירושה וצו קיום צוואה,
        מנהל עיזבון – סמכויותיו וחובותיו, עסקאות במקרקעין הדורשות אישור בית משפט, חלוקת
        העיזבון בידי מנהל העיזבון
      - חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; הצעה וקיבול, כריתת חוזה, ביטול חוזה בשל פגם
        בכריתתו
      - חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; תרופות הנפגע בשל הפרת חוזה –
        אכיפה, ביטול ופיצויים
      - חוק ההתיישנות, התשי"ח-1985; התיישנות מהי, תקופת ההתיישנות במקרקעין, חישוב תקופת
        ההתיישנות
      - חוק המיטלטלין, התשל"א-1971, סעיף 10א
      - חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969
      - חוק השליחות, התשכ"ה-1965
      - חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
      - חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950
      - חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-1950
      - חוק המים, התשי"ט-1959
      - חוק הנפט, התשי"ב-1952
      - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998
      - חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965
      - חוק העתיקות, התשל"ח-1978
      - תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעבת בעלות לנפקדים), התשכ"ג-1963
      - פקודת הנזיקין [נוסח חדש], פרקים א'-ג', ה'.

 

דיני קנין:

(1)   חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

(2)   חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972

(3)   פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

(4)   חוק-יסוד: מקרקעי ישראל

(5)   חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(6)   חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(7)   החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)

(8)   חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973

(9)   חוק המכר, התשכ"ח-1968

(10)   חוק המשכון, התשכ"ז-1967

(11)   חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971

(12)   חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה):

         (1)   פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

         (2)   חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)

         (3)   חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964

         (4)   פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

         (5)   חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951              

         (6)   חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953

         (7)   חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

         (8)   הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

דיני שמאות, בוררות וגישור:

(1)   חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963, ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966

(2)   חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר, אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט

(3)   גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו

(4)   שמאי, מערך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף קביעתם

(5)   חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(6) חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(7) החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)

(8) חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973

(9) חוק המהר, התשכ"ח-1968

(10) חוק המשכון, התשכ"ז-1967

(11) חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971

(12) חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה)

(1) פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

(2) חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)

(3) חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964

(4) פקודת הדרכים והמסילות הברזל (הכנה ופיתוח), 1943

(5) חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951

(6) חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים),התשי"ג-1953

(7) חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

(8) הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

דיני שמאות, בוררות וגישור:

(1) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963, ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966

(2) חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר, אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט

(3) גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו

(4) שמאי, מעריך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף קביעתם.

(5) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סעיפים 79א, 79ב, 79ג, 79ד

(6) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תקנות 239-234 (אבעיות), תקנות 125, 126, 129, 130, 131, 133, 134, 134א, 136 (מומחים).

דינים אחרים:

(1) חוק החברות, התשנ"ט-1999; סוגי חברות, האישיות המשפטית הנפרדת, תזכיר ותקנות, המניה, סוגי המניות, אסיפות כלליות, סוגי החלטות האסיפה הכללית; גיוס הון על ידי חברה ציבורית, תשקיף

(2) פקודת החברות [נוסח משולב], התשמ"ג-1983; שעבודים, כינוסים ופירוקים

(3) פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975; שותפות מהי? הבחנה בינה לבין חברה, היחסים בין השותפים בינם לבין עצמם, היחסים בין אנשים המתקשרים עמם, מהי שותפות מוגבלת

(4) חוק הירושה, התשכ"ה-1965; ירושה על פי צוואה, ירושה על פי דין, צו ירושה וצו קיום צוואה, מנהל עיזבון – סמכויותיו וחובותיו, עסקאות במקרקעין הדורשות אישור בית משפט, חלוקת העיזבון בידי מנהל העיזבון

(5) חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; הצעה וקיבול, כריתת חוזה, ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו

(6) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; תרופות הנפגע בשל הפרת חוזה – אכיפה, ביטול ופיצויים

(7) חוק ההתיישנות, התשי"ח-1985; התיישנות מהי, תקופת ההתיישנות במקרקעין, חישוב תקופת ההתיישנות

(8) חוק המיטלטלין, התשל"א-1971, סעיף 10א

(9) חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

(10) חוק השליחות, התשכ"ה-1965

(11) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979

(12) חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950

(13) חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-1950

(14) חוק המים, התשי"ט-1959

(15) חוק הנפט, התשי"ב-1952

(16) חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

(17) חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965

(18) חוק העתיקות, התשל"ח-1978

(19) תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעבת בעלות לנפקדים), התשכ"ג-1963

(20) פקודת הנזיקין [נוסח חדש], פרקים א'-ג', ה'.

 

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x