למידע השאירו פרטיכם כאן!

דינים

 קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

 סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות, 20 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

• דיני קנין:
      - חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969
      - חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972
      - פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969
      - חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
      - חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה
        החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי
        הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)
      - חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973
      - חוק המכר, התשכ"ח-1968
      - חוק המשכון, התשכ"ז-1967
      - חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
      - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

• דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה):
      - פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
      - חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)
      - חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964
      - פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
      - חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951         
      - חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953
      - חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994
      - הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין
        הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי  
        הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

• דיני שמאות, בוררות וגישור:
      - חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963,
        ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966
      - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר,
        אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט
      - גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו
      - שמאי, מערך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף
        קביעתם
      - חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960
      - החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה
        החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי
        הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)
      - חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973
      - חוק המהר, התשכ"ח-1968
      - חוק המשכון, התשכ"ז-1967
      - חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971
      - חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

• דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה)
      - פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
      - חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)
      - חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964
      - פקודת הדרכים והמסילות הברזל (הכנה ופיתוח), 1943
      - חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951
      - חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים),התשי"ג-1953
      - חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994
      - הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין
        הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי
        הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

• דיני שמאות, בוררות וגישור:
      - חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963,
        ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966
      - חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר,
        אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט
      - גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו
      - שמאי, מעריך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם
        ותוקף קביעתם.
      - חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סעיפים 79א, 79ב, 79ג, 79ד
      - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תקנות 239-234 (אבעיות), תקנות 125, 126, 129,
        130, 131, 133, 134, 134א, 136 (מומחים).

• דינים אחרים:
      - חוק החברות, התשנ"ט-1999; סוגי חברות, האישיות המשפטית הנפרדת, תזכיר ותקנות, המניה,
        סוגי המניות, אסיפות כלליות, סוגי החלטות האסיפה הכללית; גיוס הון על ידי חברה ציבורית,
        תשקיף
      - פקודת החברות [נוסח משולב], התשמ"ג-1983; שעבודים, כינוסים ופירוקים
      - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975; שותפות מהי? הבחנה בינה לבין חברה, היחסים
        בין השותפים בינם לבין עצמם, היחסים בין אנשים המתקשרים עמם, מהי שותפות מוגבלת
      - חוק הירושה, התשכ"ה-1965; ירושה על פי צוואה, ירושה על פי דין, צו ירושה וצו קיום צוואה,
        מנהל עיזבון – סמכויותיו וחובותיו, עסקאות במקרקעין הדורשות אישור בית משפט, חלוקת
        העיזבון בידי מנהל העיזבון
      - חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; הצעה וקיבול, כריתת חוזה, ביטול חוזה בשל פגם
        בכריתתו
      - חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; תרופות הנפגע בשל הפרת חוזה –
        אכיפה, ביטול ופיצויים
      - חוק ההתיישנות, התשי"ח-1985; התיישנות מהי, תקופת ההתיישנות במקרקעין, חישוב תקופת
        ההתיישנות
      - חוק המיטלטלין, התשל"א-1971, סעיף 10א
      - חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969
      - חוק השליחות, התשכ"ה-1965
      - חוק הנאמנות, התשל"ט-1979
      - חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950
      - חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-1950
      - חוק המים, התשי"ט-1959
      - חוק הנפט, התשי"ב-1952
      - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998
      - חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965
      - חוק העתיקות, התשל"ח-1978
      - תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעבת בעלות לנפקדים), התשכ"ג-1963
      - פקודת הנזיקין [נוסח חדש], פרקים א'-ג', ה'.

 

דיני קנין:

(1)   חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

(2)   חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972

(3)   פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969

(4)   חוק-יסוד: מקרקעי ישראל

(5)   חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(6)   חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(7)   החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)

(8)   חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973

(9)   חוק המכר, התשכ"ח-1968

(10)   חוק המשכון, התשכ"ז-1967

(11)   חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971

(12)   חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה):

         (1)   פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

         (2)   חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)

         (3)   חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964

         (4)   פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943

         (5)   חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951              

         (6)   חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953

         (7)   חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

         (8)   הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

דיני שמאות, בוררות וגישור:

(1)   חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963, ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966

(2)   חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר, אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט

(3)   גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו

(4)   שמאי, מערך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף קביעתם

(5)   חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(6) חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

(7) החלטות מועצת מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בתחום העירוני ובתחום החקלאי (לדוגמה החלטות שענינן זכויות בקרקע, עסקאות, הסכמים והתשלומים השונים למינהל, דמי היתר, דמי הסכמה, דמי חכירה, דמי היוון)

(8) חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973

(9) חוק המהר, התשכ"ח-1968

(10) חוק המשכון, התשכ"ז-1967

(11) חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971

(12) חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981

דיני הפקעה (לרבות, תנאי ההפקעה, הליכיה ושלביה)

(1) פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

(2) חוק התכנון והבניה (סעיפים 202-188)

(3) חוק לתיקון דיני רכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964

(4) פקודת הדרכים והמסילות הברזל (הכנה ופיתוח), 1943

(5) חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי"א-1951

(6) חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים),התשי"ג-1953

(7) חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

(8) הפקעות – היבטים של המשפט המינהלי – האיזון בין האינטרס הציבורי וההגנה על זכות הקנין הפרטי; צמצום פגיעת ההפקעה (קרקע חליפית, ביצוע עצמי, שיהוי בביצוע ההפקעה על ידי הרשות, החזרת קרקע שלא נוצלה או שונה ייעודה לבעליה).

דיני שמאות, בוררות וגישור:

(1) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, התקנות שמכוחו, תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג-1963, ותקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית), התשכ"ו-1966

(2) חוק הבוררות, התשכ"ח-1968; הסכם בוררות, מינוי הבורר, סיום כהונת הבורר, פסק הבורר, אישור לביטול פסק הבורר בבית המשפט

(3) גישור – ההליך, תנאיו ותוקפו

(4) שמאי, מעריך, שמאי מכריע, בורר, מגשר: ההבחנות בין בעלי התפקידים, היקף סמכויותיהם ותוקף קביעתם.

(5) חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סעיפים 79א, 79ב, 79ג, 79ד

(6) תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תקנות 239-234 (אבעיות), תקנות 125, 126, 129, 130, 131, 133, 134, 134א, 136 (מומחים).

דינים אחרים:

(1) חוק החברות, התשנ"ט-1999; סוגי חברות, האישיות המשפטית הנפרדת, תזכיר ותקנות, המניה, סוגי המניות, אסיפות כלליות, סוגי החלטות האסיפה הכללית; גיוס הון על ידי חברה ציבורית, תשקיף

(2) פקודת החברות [נוסח משולב], התשמ"ג-1983; שעבודים, כינוסים ופירוקים

(3) פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975; שותפות מהי? הבחנה בינה לבין חברה, היחסים בין השותפים בינם לבין עצמם, היחסים בין אנשים המתקשרים עמם, מהי שותפות מוגבלת

(4) חוק הירושה, התשכ"ה-1965; ירושה על פי צוואה, ירושה על פי דין, צו ירושה וצו קיום צוואה, מנהל עיזבון – סמכויותיו וחובותיו, עסקאות במקרקעין הדורשות אישור בית משפט, חלוקת העיזבון בידי מנהל העיזבון

(5) חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; הצעה וקיבול, כריתת חוזה, ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו

(6) חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; תרופות הנפגע בשל הפרת חוזה – אכיפה, ביטול ופיצויים

(7) חוק ההתיישנות, התשי"ח-1985; התיישנות מהי, תקופת ההתיישנות במקרקעין, חישוב תקופת ההתיישנות

(8) חוק המיטלטלין, התשל"א-1971, סעיף 10א

(9) חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

(10) חוק השליחות, התשכ"ה-1965

(11) חוק הנאמנות, התשל"ט-1979

(12) חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950

(13) חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-1950

(14) חוק המים, התשי"ט-1959

(15) חוק הנפט, התשי"ב-1952

(16) חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

(17) חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965

(18) חוק העתיקות, התשל"ח-1978

(19) תקנות מקרקעי ישראל (כללים להעבת בעלות לנפקדים), התשכ"ג-1963

(20) פקודת הנזיקין [נוסח חדש], פרקים א'-ג', ה'.