יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

 קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: סגורה

מבנה הבחינה:  20 שאלות, 5 נקודות לשאלה

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

• מבוא לניתוח דוחות כספיים:
      - מידע חשבונאי מול מידע כלכלי
      - סקירת עקרונות החשבונאות
      - דוחות נומינליים ודוחות מתואמים לאינפלציה
      - רווח חשבונאי ורווח לצורכי מס

• המרכיבים העיקריים של הדוחות הכספיים ומשמעויותיהם:
      - המאזן
      - דוח רווח והפסד
      - דוח על השינויים בהון העצמי
      - דוח על תזרימי המזומנים
      - ביאורים לדוחות הכספיים

• ניתוח יחסים פיננסיים:
      - נזילות
      - רווחיות
      - איתנות פיננסית
      - יעילות
      - מידע מאזני וחוץ-מאזני (Off-Balance Sheet) ורווחים/הפסדים סמויים

• עקרונות יסוד בדיווח כספי:
      - עיקרון "העסק החי"
      - עיקרון העלות
      - עיקרון הצבירות
      - ההכרה בהכנסות והוצאות
      - ההכרה בנכסים והתחייבויות
      - התוכן הכלכלי לעומת הצורה המשפטית

• מושג ההון העצמי והבעיות הכרוכות בו:
      - מרכיבי ההון העצמי
      - מקורות השינויים בהון העצמי
      - ההבחנה בין הון, התחייבויות וסעיפים מעין הוניים
      - ניירות ערך הניתנים להמרה
      - מניות הניתנות לפדיון
      - הון הנובע משערוך נכסים
      - חלוקת דיבידנד במזומן
      - חלוקת מניות הטבה

• חיזוי קשיים פיננסיים וזיהוי עיוותים חשבונאיים:
      - כלים חשבונאיים וסטטיסטים בחיזוי קשיים פיננסיים ופשיטות רגל
      - השתקפות תהליכי משבר והבראה בדוחות הכספיים
      - דפוס עיוותים חשבונאיים, תרמיות ומנגנוני בקרה בעסקים

• הערכת שווי חברות:
      - השווי בספרים, שווי השוק והשווי הנכסי של חברות
      - שיטת "המכפיל" והשוואה לחברות דומות
      - היוון תזרים המזומנים (שיטת D.C.F) ומחירי ההון (CCA W)
      - ניתוח TOWS  ("עוצמות, חולשות, הזדמנויות, איומים")
      - מוניטין ופרמיית שליטה בחברות
      - שווי מניות בלתי סחירות ומניות חסומות
      - שווי חברות לצורכי הנפקה

• רכישה ומיזוג של עסקים:
      - המניעים לרכישה או מיזוג של עסקים
      - ההבחנה בין רכישה למיזוג
      - עקרונות הדיווח הכספי ברכישה ומיזוג
      - ארגון מחדש של קבוצת חברות לקראת הנפקה לציבור

• דוחות כספיים מאוחדים:
      - מתי יש לאחד ומתי אין לעשות זאת
      - עקרונות בסיסיים של האיחוד
      - בסיס הצגת הנכסים במאזן המאוחד

• הדיווח הכספי לגבי השקעות:
      - בסיס השווי המאזני
      - ההבחנה בין השקעות קבע להשקעות שוטפות
      - הדיווח לגבי סוגים שונים של השקעות

• דוחות כספיים מתואמים לאינפלציה:
      - המשמעות הבסיסית של תיאום לאינפלציה
      - מטבע הדיווח ויחידת המדידה
      - משמעות מספרי ההשוואה בדוחות המתואמים
      - השלכות התיאום על משמעותם של סעיפים שונים בדוחות הכספיים
      - השלכות התיאום על איחוד חברות בנות בארץ ובחו"ל

• נושאים נוספים:
      - דוחות ביניים
      - עלויות מימון
      - שינויים בעקרונות החשבונאיים
      - פרטים מיוחדים
      - הפסקת פעולות של מגזר או מחלקה
      - אירועים לאחר תאריך המאזן
      - יחסים פיננסיים חשובים ומשמעותם
      - משמעות המושג "כללי חשבונאות מקובלים"

• תקנים חשבונאיים:
      - עיקרים בגילויי הדעת של המוסד לתקינה חשבונאית הרלוונטיים לשומות מקרקעין (על פי דילויי
        הדעת של לשכת שמאי המקרקעין).

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x