תכנון ובניה - חלק ב'

מכללת עדיף


“כשהאמת וההוגנות בלב ליבו של העסק, והרצון הטוב בליבו של העסק, והרצון הטוב בליבם של כל חברי הצוות; גם השגת היעדים איננה פשוטה, היא אפשרית, והדרך אליה לבטח, מהנה ביותר...“

תכנון ובניה - חלק ב'

קורס הכנה למבחן הנערך ע"י מועצת שמאי מקרקעין במשרד המשפטים לקראת קבלת רישיון שמאי מקרקעין.

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות המועצה ומתעדכנת ממועד למועד.

סוג הבחינה: פתוחה

מבנה הבחינה:  5 שאלות: שאלה אחת של 30 נקודות, 3 שאלות של 20 נקודות, שאלה אחת של 10
נקודות

רישום לבחינה: באמצעות טופס פרטים אישיים באתר המועצה : http://index.justice.gov.il/Units/MoetzetShamaim/BhinotHarishuy/Pages/Behinot.aspx#section

אורך הקורס: 100 שעות לימוד אקדמאיות

קהל יעד: המבקשים לרכוש מקצוע שמאי מקרקעין ואינם זכאים לפטור מבחינה זו.

מועד פתיחת הקורס:

נושאי לימוד

חלק ב': דיני התכנון העירוני (50% מציון הבחינה בתכנון ובניה)

הנבחנים נדרשים לגלות בקיאות בחוקים, בתקנות ובפסיקה עדכנית (עד 6 חודשים לפני הבחינה).

• העקרונות המשפטיים ביסודו של חוק התכנון והבניה
• מוסדות התכנון (הרכבם, סמכויותיהם, ודרכי פעולתם): המועצה הארצית, הוועדות המחוזיות לתכנון
  ולבניה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה, ועדות ערר מחוזיות, ועדות המשנה של הוועדות השונות
• ועדות ורשויות אחרות הפועלות על פי חוק התכנון והבניה
• התכנון הסטטוטורי (הסדיר) והדרכים לביצועו: התכניות השונות (לרבות תכנית מיתאר ארצית, תכנית
  מיתאר מחוזית, תכנית מיתאר מקומית, תכנית מפורטת, תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, תשריט חלוקת
  קרקע)
• תכניות אחרות: תכנית אב, תכנית למבנני/מתחמי תכנון, תכנית בינוי, תכניות רקע לתכניות
  סטטוטוריות
• תכנון נקודתי ותכנון מיתארי (מחוזי או ארצי)
• נספחים בתכניות: לרבות, נספח תנועה/תחבורה וחניה, נספח שמאי/כלכלי, נספח השפעה על
  הסביבה, נספח פרוגרמטי
• שיתוף הציבור בהליכי התכנון: הליך פרסום התכנית, הפקדתה, שמיעת התנגדויות, ופרסומה למתן
  תוקף; ניגודי ענינים בהליכי התכנון ובמוסדות התכנון; איזון האינטרסים בין זכויות הפרט לאינטרס
  הציבורי בהליך התכנון
• תכניות להתחדשות עירונית – "פינוי בינוי": שיקולים פיזיים, תכנוניים, וכלכליים; חוק רישום שיכונים
  ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964, מטרתו, התהליך בהכנת תכנית שיכון ציבורי ואישורה
• שימור, תכניות שימור, התוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה
• הליכי רישוי: בקשה להיתר, הקלה ושימוש חורג; הקלות ושימושים חורגים – האיזון בין הגמישות
  בתכנון לבין הפגיעה בתכנון המיתארי
• עררים על תכניות והיתרים לפני ועדות ערר מחוזיות
• פגיעה במקרקעין – פיצויים בגין נזקי תכנית: עקרונות לקביעת פיצויים נזקים שנגרמו על ידי התכנון;
  הליכי הגשת תביעת פיצוים ודרכי בירורה, שיקולים כלכליים בבחינת תכנית, כתבי שיפוי
• התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה לרבות, היטל השבחה בגין אישור תכנית, הקלה ושימוש חורג
  על פי תכניות שונות (תכנית מיתאר, תכנית מפורטת, תכנית בנין, תכנית חלוקה) לרבות תשריט
  ותקנות; קביעת תשלומי איזון לצורך איחוד וחלוקה מחדש; פטורים מהיטל השבחה – תנאים ומגבלות,
  תשלומים על ידי מינהל מקרקעי ישראל
• עבירות ועונשין לפי פרק י' בחוק התכנון והבניה: היבטים כלכליים וחברתיים של עבירות הבניה
  ומשמעותם הכלכלית
• הגנה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה.


מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x