למידע השאירו פרטיכם כאן!

יסודות הביטוח

 שיווק פנסיוני

 


לחץ להורדת טופס רישום

יסודות הביטוח

קורס הכנה למבחן שנערך ע"י הממונה על הביטוח במשרד האוצר לקבלת רישיון לעסוק בביטוח כ: יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח חיים/אלמנטארי.
הקורס יועבר על ידי נילי כספי (אחת המרצות המנוסות בתחום) תוך כדי שימוש בחומרי לימוד עדכניים.

הרשמה לבחינות במשרד האוצר תתבצע  רק ע"י הנבחן, בכתובת http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/agents/nohal.asp 

אורך הקורס 
60 שעות אקדמאיות (10 מפגשים בני 4.5 שעות מלאות)

קהל יעד
כל המע
וניין ברישיון יועץ או משווק פנסיוני או סוכן ביטוח אלמנטארי/חיים

קורס חוזר
*  יוענק לסטודנטים אשר נוכחו לפחות ב 80% משעות הלימוד, ולא צלחו את בחינה
   
משרד האוצר.
*   השתתפות בקורס חוזר אינה כוללת ספרי לימוד עדכניים.

מועדי בחינות שנת 2016

16/03/2016

12/07/2016

05/12/2016

סילבוס

1. חוקים ספציפיים בתחום הביטוח וחוקים אחרים המשפיעים על ענף הביטוח ופסקה רלוונטית:
          • פקודות ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל - 1970
          • חוק אחראיות למוצרים פגומים, התש"ם - 1980
          • חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995
          • חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981
          • פקודת הנזיקין (נוסח חדש)
          • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א - 1981 והתקנות שעל פיו
          • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005
          • חוק פיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
          • חוק השליחות, התשכ"ה - 1965
          • חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981
          • חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982
          • חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973
          • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד - 1964
          • פקודת מס הכנסה
          • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975

2. עקרונות ומושגי יסוד בביטוח, ובכלל זה:
          זיקת הביטוח לצורותיה השונות, חובת הגילוי, שיפוי, תחלוף, השתתפות בביטוח כפל, 
          סיבה קרובה, הביטוח לפי ענפי הביטוח השונים, חוזה ביטוח, ההצעה והפוליסה, סוגי
          פוליסות, תוספות, תנאים, סייגים, ביטול פוליסה, סך פיצוי, גבול אחראיות, חיתום,
          עסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, פרשנות, שינוי והחמרה בסיכון, עיקרון תום הלב, מקרה
          ביטוח, תרופות, מרמה בתגמולי ביטוח, נטל ההוכחה, ערך כינון, סכום ביטוח, ביטוח חסר,
          ביטוח יתר, ביטוח כפל, דמי ביטוח, מוטב, נטל ההוכחה בתביעה, הפחתת או ביטול של תגמולי
          ביטוח, התיישנות, הצמדה בביטוח, ביטוח משנה ומשותף, השתתפות עצמית, חידוש,
          סיכון, כל הסיכונים.

3. עקרונות ומושגי יסוד בפנסיה וגמל.

4. מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני וחובותיו לפי חוק, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי 
    הממונה.  

 


מבחנים נוספים הנדרשים לקראת התמחות וקבלת רישיון כמפורט מעלה :

בחינות יסודות

          • כלכלה (90 שעות אקדמאיות)
          • חשבונאות (100 שעות אקדמאיות)
          • סטטיסטיק ומימון (90 שעות אקדמאיות)

בעלי תואר בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות/ביטוח - זכאים לפטור מבחינות אלה באמצעות בקשה אשר תוגש דרך אתר  רשות לניירות ערך בכתובת:
http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/231/Pages/p008.aspx 

בחינות גמר לרשיון יועץ/משווק פנסיוני

          • מקצועית א'
 
(150 שעות אקדמאיות)

          • גמר פנסיוני
(120 שעות אקדמאיות)

בחינות גמר לרשיון סוכן ביטוח אלמנטאר

          • גמר רכוש
(60 שעות אקדמאיות
         • גמר תאונות (65 שעות אקדמאיות)

בחינת גמר לרישיון סוכן ביטוח ימי ואוויר 

          •
ביטוח ימי ואווירי 
(60 שעות אקדמאיות)

                                                                                                       

 

צוות מכללת "עדיף" מאחל לכם הצלחה בלימודיכם