פנסיה

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

פנסיה

ביטוח הדדי

מנגנון ביטוחי בו המבוטחים הם גם המבטחים. מנגנון זה מצוי בקרנות פנסיה.

גרעון אקטוארי

מצב בו סכום הערך הנוכחי של סך הנכסים הצבורים וסך הנכסים העתידים להתווסף בשל  תשלומי העמיתים והתשואה הצפויה בניכוי דמי ניהול, בקרן הפנסיה או בביטוח, אינם מאפשרים כיסוי מלא של כל התחייבויות הקרן כלפי העמיתים בקרן או בביטוח.
התחייבויות הקרן כלפי עמיתים קטן מדמי ניהול - תשואה צפויה + סך ההפקדות הצפויות + הנכסים הצבורים.
גרעון אקטוארי יכול לנבוע מאירועים ביטוחיים ו/או התארכות תוחלת חיים ו/או העמסות נמוכות מידי ו/או  תשואות נמוכות.

עודף אקטוארי

מצב בו סכום הערך הנוכחי של סך הנכסים הצבורים וסך הנכסים העתידים להתווסף בשל תשלומי העמיתים והתשואה הצפיה בניכוי דמי הניהול, בקרן הפנסיה או בביטוח, גבוהים מסך כל התחייבויות הקרן כלפי העמיתים בקרן או בביטוח.
עודף אקטוארי יכול לנבוע מקיטון אירועים ביטוחיים ביחס לסטטיסטיקה ו/או תשואות גבוהות ו/או העמסות גבוהות מידי ו/או  תמותה נמוכה.

עמית


כך מוגדר מי שחוסך בקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

פנסיה


תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו מהעבודה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך.

קרן פנסיה

קרן פנסיה מאפשרת חיסכון לגיל פרישה, כך שלאחר פרישתו יקבל החוסך בה קצבה חודשית למשך כל חייו. לאחר מותו של המבוטח, ימשיכו שאריו לקבל קצבה חודשית עד מותם. קרן פנסיה כוללת כיסוי למקרה נכות וכן כיסוי למקרה מוות, כחלק בלתי נפרד מהמוצר.

פנסיה תקציבית

מוסדות בחוק שירות המדינה (גמלאות) והייתה נהוגה עד דצמבר 2000, לגבי: עובדי המדינה, מערכת הביטחון, שוטרים, סוהרים ומורים המועסקים ע"י משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, רשות השידור, הרשות לניירות ערך, רשות הדואר, רשויות מקומיות, צועצות דתיות, אוניברסיטאות ותאגידים אחרים כגון: חברת חשמל ועוד.
בפנסיה התקציבית - מימון זכויות עובדים מבוצע מתקציבו של המעסיק במועד מימוש הזכויות, כלומר במועד התשלום.
הפנסיה הינה קרן זכויות מקיפה (כוללת ביטוח שאירים, נכות וזכנה) DEFIND BENEFIT החל מינואר 2004, מנוכים מהעובדים 2% משכרם כהשתתפות במימון הפנסיה התקציבית.

פנסיה צוברת

קרן אליה מבוצעות הפקדות עובד ומעביד.
שני מסלולים עיקריים: פנסיה וותיקה ופנסיה חדשה
קרנות פנסיה פועלות כקרן לביטוח הדדי, פועלות כ"פול" של עמיתים המבטחים זה את זה.
גירעון, ישפיע על זכויות כל העמיתים: פעילים ומקבלי פנסיה.

פנסיה וותיקה
הינה קרן צוברת שמבוצעות בה הפקדות מעסיק ועובד, והינה בעלת שני מסלולם - האחד פנסיה מקיפה וכוללת ביטוח שאירים, נכות וזקנה, והשני פנסיית יסוד (הכוללת ביטוח זקנה בלבד).
קרן פנסיה הוותיקה הינה קרן זכויות -  Defined Benefetti - בה העמית רוכש עבור עצמו מנות פנסיה המחושבת ביחס לשכרו כפי שחושב בהתאם להפקדותיו.
בקרן ניתנה בחירה בין פנסיית יסוד לבין פנסיה מקיפה. שערי קרנות הפנסיה הוותיקות ננעלו בפני מצטרפים חדשים בשנת 1995, בה נוסדו קרנות הפנסיה החדשות. בעבר קרנות הפנסיה נהנו מאג"ח ייעודיות בגין שיעור של 93% מהנכסים, ואילו כיום רק 30% מנכסיהם נשענים על אג"ח ייעודיות, ויתרת הכספים מופנית להשקעות בשוק ההון באג"ח מדינה, אג"ח מדינות חוץ מאושרות, הלוואות, פיקדונות ותעודות סל, המקיעות לפחות 90% מנכסיהם באפיקים אלה.
בקרנות הפנסיה הוותיקות נמצא שתי קבוצות: קרנות פנסיה גרעוניות וקרנות פנסיה מאוזנות.

קרנות הפנסיה הגרעוניות
קקרנות הפנסיה שצברו גרעונות אקטואריים ומתנהלות כיום באמצעות תקנון אחיד ומאוגדות ב"עמיתים".
מבטחים - מוסד לביטוח סוציאלי של עובדים בע"מ.
נתיב - קרן פנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ.
קרן הגמלאות של חברי אגד בע"מ.
קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ.
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ.

קרנות הפנסיה המאוזנות

ממשיכות להתנהל על ידי גופים עצמאיים:
גלעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ.
יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ.
מגן - קרן פנסיה מרכזית לקואופרציה ביצרנות תחבורה ושירותים - אגודה שיתופית בע"מ.
עמית - קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ.
עתידית קופת פנסיה בע"מ.
קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ
קרן גמלאות של חברי דן בע"מ
קופת הפנסיה של הסדרות העובדים הלאומית בע"מ (הע"ל) - תכנית א'.
קופת הפנסיה של הסדרות העובדים הלאומית בע"מ (הע"ל) - תכנית ב'. 
קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לישראל בע"מ
קרן פנסיה עתודות.

פנסיית יסוד (וותיקה)

כיסויים ביטוחיים: פנסיית זקנה ושאירי פנסיונר.
הפקדות: תגמולי מעסיק (7.5%) ותגמול עובד (7%).

פנסייה מקיפה (וותיקה)


כיסויים ביטוחיים:
פנסיית זקנה ושאירי פניונר.
פנסיית שאירים טרם גיל פרישה.
פנסיית נכות טרם גיל פרישה.
הפקדות: פיצויים (6%), תגמולי מעסיק (6%) ותגמולי עובד (5.5%).

קרן פנסיה חדשה

נוסדה ב 1995 בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה הוותיקות.

קרן פנסיה חדשה כללית / משלימה


קרן חדשה "כללית" הפועלת לצד "קרן פנסיה מקיפה", מיועדת לאוכלוסיה המעוניינת ברכישת פנסיה עתידית גם לחלק השכר אשר מעבר לתקרת ההפקדות המותרות לקרן הפנסיה (פעמיים השכר הממוצה במשק), ולהפקדות חד פעמיות שאינן מותרות בקרן מקיפה.

הקרן כוללת:


• פנסיית זקנה - משולמת לעמית ממועד הפרישה לפנסיית זקנה ובמשך כל החיים (כולל מספר 
  אפשרויות לבחירה בעת הפרישה).
• ביטוח שאירי פנסיונר - לפי דרישה.

קרן פנסיה חדשה - הינה קרן צוברת מקיפה הכוללת ביטוח שאירים, נכות וזקנה, נוסדה בינואר 1995 בעקבות וועדת פוגל, והחלה לצרף אליה עמיתים החל מאפריל 1995. תקרת ההפקדות לקרן פנסיה מקיפה חדשה מוגבלת עד למכפלת השכר הממוצע במשק, ולא ניתן להפקיד בה סכומים חד פעמיים. בשונה מקרן הפנסיה הוותיקה, אשר הייתה קרן זכויות, קרן הפנסיה החדשה הינה קרן תשואה .D.C
Defined Contribution - כלומר קיים קשר הדוק בין התשואה בקרן לבין הקצבה שהעמית יהיה זכאי לה בכל אחד מהכיסויים הביטוחיים. 
בעת הקמה, 70% מנכסיה היו מובטחים באג"ח ייעודית, אך החל מינואר 2004, בעקבות הרפורמה בשנת 2003, רק 30% מהנכסים מופנים לאג"ח ייעודית והיתר מושקעים בשוק בהתאם למסלול ההשקעות אשר נבחר על ידי הלקוח בהתאם לרמת הסיכון שאליה הוא מוכן להיחשף, החל ממסלול סולידי וכלה במסלול אגרסיבי.
תנאי ההשקעה בכל אחד מהמסלולים מפורסם באתר החברה ובאתר משרד האוצר.

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x