שוק ההון

אנו לא מסתפקים בהעברת הידע

אנו דורשים מעצמינו להפוך אותו לכלי

שוק ההון

 

בעל שליטה


גורם המחזיק בלמעלה מ-50% ממניות החברה, או ב-25% או יותר מזכופיות ההצבעה אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מ-50% מזכויות ההצבעה.

השקעה =  "ריתוק" סכום כסף לטווח כלשהו באפיק או במוצר או מכשיר כלשהו במטרה להשיג רווחים עתידיים. העיקרון הבסיסי המוביל להשקעה הוא הרצון להניב רווח עתידי מהון מסוים שאנו מוכנים להימנע מלצרוך בהווה. כאשר מדובר בהון פנוי, הרי שככל שסכום ההון הפנוי שאנו מבקשים להשקיע גבוה יותר, קשת אפשרויות ההשקעה מתרחבת וחשוב להיוועץ במומחים בתחום זה. 

אג"ח (איגרת חוב)

איגרת חוב, Bond, זוהי סוג של הלוואה או שטר חוב. החברה המנפיקה אג"ח, לווה כסף מרוכשי האג"ח ומתחייבת להחזירו בתוספת הצמדה והרבית הנקובה באג"ח במועדים ובתנאים הנקבעים מראש. הדבר דומה להלוואה שלוקחים מהבנק, כאשר חותמים על התחייבות להחזירה בשיעורים נוקבים ובפרקי זמן קבועים מראש. בבורסה בתל אביב נסחרות אג"ח ממשלתיות ואג"ח קונצרניות / תאגידיות.

אגרות חוב מיועדות
אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות למדד ובעלות תשואה מובטחת, המונפקת לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עימן. אגרות חוב אלה מגבות את הבטחת התשואה הקיימת בחלק מתוכנית החיסכון.

אג"ח ממשלתיות


הממשלה מגייסת כספים מהציבור באמצעות הנפקת אג"ח. כאשר הכספים הנובעים ממכירת האג"ח (הלוואות הציבור לממשלה), משמשים לצורך מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסות ממסים, ומחזור אג"ח שהגיעו למועד פירעונם. היחידה לניהול החוב הממשלתי במשרד האוצר אחראית על הנפקת אג"ח של הממשלה. כיום נסחרים בבורסה ארבעה סוגי אג"ח ממשלתי:
•  שחור   -  אג"ח בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
•  גילון    -  אג"ח בריבית משתנה (המחושבת ע"פ ממוצע משוקלל של התשואה על לפידיון שמניבות 
                סדרות מק"מ 3-12 חודשים לפני פדיון סופי), שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
•  גליל    -  איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן
•  גלבוע -   איגרת חוב הצמודות לדולר. 

אג"ח קונצרניות

חברות שונות בוחרות לגייס כספים מהציבור באמצעות הנפקת אג"ח. משקיעים באג"ח נהנים מתשלומי ריבית תקופתיים מהמנפיק, על פי המועדים שנקבעו מראש. בשונה ממניה, אין למחזיק באג"ח זכויות נוספות כדוגמת הצבעה, רווחים כד'.

 

הדעה הרווחת היא שהשקעה באג"ח פחות מסוכנת מרכישת מניה, בעיקר בשל העובדה שבמקרה של פירוק החברה, לבעלי האג"ח ישנה עדיפות על בעלי המניות. רמת הסיכון של אג"ח נקבעים בהתבסס על החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ועל פי הביטחונות שלה להנפקה, הקובעים את קדימות התשלומים ביחס להתחייבויות אחרות. "מעלות, ו"מידרוג" הן שתי חברות דירוג האשראי הישראליות המתמחות בבחינת מצבה של חברה ומפרסמות דירוג המעיד על יכולתה של החברה להחזיר את החוב לבעלי האג"ח. 

אג"ח מובנות

איגרת חוב המונפקות עבור מוצרים פיננסיים העונים על צרכים שונים.

מק"מ (מלווה קצר מועד)
מק"מ הוא סוג של אג"ח ממשלתית קצרת מועד, שתקופה המקסימלית שלה עומדת על שנה. המק"מ מונפק על ידי בנק ישראל, והינו כלי נוסף, לצד הריבית במשק, לצורך ויסות הפעילות הכלכלית במשק ולספיגת כספים מהציבור כדי לעמוד ביעדי האינפלציה (קצב עליית המחירים במשק).
בפדיון - איגרת זו שווה 100 ש"ח. מכך שהיה והאיגרת נרכשת בסך 90 ש"ח הרי שהתשואה עומדת ע"ס 10 ש"ח שהם 11.11%, בגין התקופה אותה החזיק בעליה.

ניירות ערך המירים

מוצרים הניתנים להמרה לניירות ערך אחרים, כדוגמה כתבי אופציה ואג"ח להמרה.

אופציה
עסקת אופציה מעניקה לרוכש זכות (ללא התחייבות) לרכוש או למכור את נכס הבסיס (מטבע/נייר ערך/סחורה) בשער מימוש מוסכם מראש ובתאריך ידוע מראש.

כתב אופציה (Warrant)

נייר ערך אמיר המאפשר רכישת מנייה בשני תשלומים: בעת הרכישה ובעת מימושו למניה ("המרה"), כאשר מחיר ההמרה ידוע מראש ומפורסם בתשקיף ("מחיר המימוש"). בעת מימוש האופציה, החברה מנפיקה מניה חדשה עבור מימוש זה וכך מגייסת כסף נוסף.

כתב אופציה "בתוך הכסף"
מצב בו מחיר המימוש נמוך ממחיר השוק, ולפי כך כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.

כתב אופציה "מחוץ לכסף"
מצב בו מחיר המימוש גבוה ממחיר השוק, ומכך שלא כדאי למשקיע לממש את האופציה למניה.

אורך חיים
לכל כתב אופציה אורך חיים מוגבל בין שנה ל-4 שנים, ולאחר מכן כתב האופציה פוקע. מחזיק כתב האופציה רשאי לממש אותו בכל עת לאורך חיי כתב האופציה, ואילו בתום חיי האופציה פוקע תוקפה  והיא לא שווה דבר - לא ניתן ל המירה למנייה ואף לא ניתן לסחור בה.

אופציית רכש (Call Option)
בדומה לכתב אופציה Warrant, גם היא מקנה זכות לרכוש מניה במחיר ידוע מראש בתקופת זמן מוגבלת. עם זאת, המניה המתקבלת בעת המימוש אינה מניה חדשה המונפקת על ידי החברה, אלא מניה קיימת שהוחזקה על ידי בעל מניות אחר. בעת המימוש המניה מועברת מבעליה הקודם לבעליה החדש (המממש את האופציה).
אופציה לרכישה (מטבע / נייר ערך / סחורה) בשער חליפין מוסכם מראש, בתאריך כלשהו בעתיד. רכישת אופציה CALL מגינה מפני עליית ערך (מטבע / נייר ערך / סחורה) ביחס למטבע אחר, כדוגמת דולר מול שקל. התאריך ושער המימוש נקבעים על ידי הלקוח. מחיר האופציה משתנה בהתאם לשער המימוש, שער הנכס, אורך חיי האופציה ומידת התנודתיות של הנכס.

אופציית PUT (מכר) 
אופציה למכירה (מטבע / נייר ערך / סחורה) משער חליפין מוסכם מראש, בתאריך כלשהו בעתיד. רכישת אופציית PUT מקנה הגנה מפני ירידת ערך הנכס ביחס לאותו סוג נכס. התאריך ושער המימוש נקבעים על ידי הלקוח. מחיר האופציה משתנה בהתאם לשער המימוש, שער הנכס, אורך חיי האופציה ומידת התנודתיות של הנכס.

עלות אופציה (CALL,PUT)
התשלומים בגין ביצוע העסקה. תמורת הזכות לרכוש / למכור מטבע או נייר ערך, משלם רוכש האופציה למוכר (כותב) האופציה פרמיה מראש. מחיר האופציה (פרמיה) הינו תשלום חד פעמי, המחושב כשיעור מנכס הבסיס, ןמהווה עלות מקסימלית לעסקה עבור רוכש האופציה.

איגרת חוב להמרה (Convertible Bond)
איגרת חוב המשולבת עם כתב אופציה הניתן להמרה למניה. בתשקיף נקבע "יחס ההמרה " - מספר איגרות החוב שיש להמיר על מנת לקבל מניה אחת. היתרון הבולט הוא שאג"ח זה משלב סיכויי לרווח במסלול המנייתי, כאשר המנייה עולה עם סיכון מוגבל במסלול איגרות החוב כאשר המניה יורדת. גם לאג"ח להמרה תקופת חיים מוגבלות, שבסופה המשקיע רשאי לקבל את ההשקעה חזרה או להמיר האג"ח למניות על פי יחס ההמרה. זכות ההמרה מאפשרות לחברות להנפיק אג"ח בריבית נמוכה יותר מאשר באג"ח רגילות.

מוצרי מדדים
בעבר מדדי המניות שימשו רק כבסיס להערכת ביצועים Benchmark, ואילו כיום פותחו מכשירים פיננסים העוקבים אחר מדדי מניות (ע"ע) וסחורות ומאפשרים למשקיעים לרכוש "סל" של מניות הכלולות במדדים אלה, כך שהמשקיע "נצמד" לביצועי אותו מדד בעלות נמוכה יחסית. בבורסה בתל אביב נסחרים מספר סוגי מוצרי מדדים: תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחס (סוג של השקעה פאסיבית), אופציות כיסוי ותעודות מורכבות.

חוזה על מדד
חוזה על מדד הינו הסכם לתקופה מוגדרת מראש, הנערך בין נמוסד הפיננסי ללקוח ומקנה הגנה מפני עליית או ירידת המדד.
למי מיועד חוזה על מדד? במיוחד ללקוחות החשופים לשינויים במדד (שינוי בשיעור האינפלציה). לדוגמא, התחייבות לשלם תשלום צמוד למדד המחירים לצרכן, או לחלופין מצפה לקבל תקבול עתידי צמוד למדד המחירים לצרכן.

חוזה מדד / שקל
חוזה עתידי מדד / שקל הינו הסכם לתקופה מוגדרת מראש, בו נקוב שיעור השיהוי במדד לאותה התקופה. אם הלקוח רכש את החוזה, המוסד הפיננסי מתחייב לשלם ללקוח הפרשים אם שיעור השינוי במדד עלה על השיעור הנקוב בהסכם. מנגד, מתחייב הלקוח לשלם למוסד הפיננסי הפרשים אם שיעור השינוי במדד בפועל נמוך מהשיעור הנקוב בחוזה.

חוזה מדד / מט"ח
חוזה מקנה הגנה מפני עליית שער מטבע חוץ יחסית לעליית המדד. במידה והלקוח קנה דולר ומכר מדד, הוא יזוכה בהפרשים אם שיעור עליית המטבע יהיה גבוה משיעור עליית המדד, ויחויב בהפרשים עם שיעור עליית המטבע יהיה גבוה משיעור עליית המדד, ויחויב בהפרשים אם שיעור עליית המדד יהיה גבוה משיעור עליית המטבע. מתאים במיוחד לבעלי הוצאות במטבע  חוץ והכנסות מדדיות.

חוזה להבטחת ריבית עתידית (FRA)
חוזה להבטחת ריבית עתידית הוא התחייבות בין המוסד הפיננסי ללקוח לשלם / לקבל הפרשים בין הריבית המוסכמת מראש (שקלית או מט"חית) לבין הריבית שתשרור בשוק בתאריך עתידי קבוע מראש ולתקופה מוגדרת מראש, במכפלת סכום העסקה. השימוש ב - FRA נועד להקטין את החשיפה לסיכונים כתוצאה משינוי בשערי הריבית. ניתן למכור או לרכוש חוזה זה.

למי מיועד חוזה FRA? ללקוח המעוניין לקבל במועד עתידי הלוואה או להפקיד בפיקדון לתקופה מוגדרת מראש מחד, ולהבטיח מראש את שער הריבית עבור ההלוואה או הפיקדון העתידיים מאידך. ללקוח הרוכש FRA מבטיח את עצמו מפני ירידת ריבית. במידה ושערי הריבית בשוק יעלו מעבר לשיעור הריבית המוסכם, יזוכה הלקוח בהפרש בין הריבית הנקובה לריבית השוק. לקוח המוכר FRA, מבטיח את עצמו מפני ירידת ריבית במידה ושערי הריבית בשוק ירדו מעבר לשיעור הריבית המוסכם, יזוכה הלקוח בהפרש בין הריבית הנקובה לריבית השוק.

חוזה להחלפת ריבית קבועה במשתנה (I.R.S)
חוזה להחלפת ריבית הוא התחייבות הדדית של הלקוח מול המוסד הפיננסי להחלפת עתידית של ריבית קבועה בריבית משתנה (או להפך), שקלית או מט"חית, לתקופה מוגדרת מראש, בגין סכום קבוע מראש. במועדי תשלום הריבית, כפי שנקבעו בחוזה, חשבון הלקוח יזוכה או יחויב  בהפרש בין הריביות במכפלת סכום החוזה. חוזה זה מתאים ללקוחות בעלי התחייבויות לטווח ארוך, על בסיס ריבית קבועה ותקבולים על בסיס ריבית משתנה לתקופות קצרות. או לחלופין, ללקוחות המצפיםלתקבול בטווח ארוך על בסיס ריבית קבועה והתחייבות על בסיס ריבית משתנה לתקופות קצרות. הסכם זה מגן מפני שינויים בריבית לאורך זמן.

תעודת סל
החזקה עקיפה במניה באמצעותמנההל תעודת הסל. תעודות המונפקות על ידי חברות שכל פעילותן מתמקדת בהנפקה וניהול של מכשירים פיננסיים  העוקבים אחרי מדדים. מנהל תעודת הסל רוכש את המניות ומחזיק בהן, ואילו מחזיק תעודת הסל משקיע  את כספו אצל מנהל התעודה. כך שבפועל אינו מחזיק במניה בעצמו. המשקיע יכול להמיר את תעודת הסל במניה עצמה או לקבל את שוויון הכספי ממנהל התעודה. 

ריבית פיגורים
ריבית המשולמת בשל פיגור בתשלומי הפרמיה בביטוח ו/או בקופת גמל. הריבית המשולמת הינה ע"פ טבלת הריביות הנקבעת ע"י החשב הכללי במשרד האוצר.

תשואה
תשואה הינה הרווח הנובע מההשקעה שבוצעה, כשהיא מבוטאת כשיעור מסוים מסך ההשקעה.

קרן נאמנות (Mutal fund)
מכשיר פיננסי להשקעה משותפת של פרטים בניירות ערך סחירים. המשקיע בקרן רוכש יחידות השתתפות בקרן המזכות אותו ברווחים בהתאם לגודל ההחזקה שלו.
ניתן לסווג את הקרנות:
*  על פי מדיניות ההשקעה שלהן במוצרים הנסחרים בבורסה כדוגמת קרן מנייתית, קרן אג"ח צמוד, 
   קרן אג"ח ממשלתי, קרן אופציות וכד'.
*  על פי מדיניות חלקות הרווחים:
          • קרן צבירה - הקרן צוברת את רווחיה ומשקיעה אותם מחדש בקרן קרן.
          • מחלקת רווחים - הקרן אינה צוברת את רווחיה ומחלקת אותם לבעלי היחידות כתשלום.

הקרנות נבדלות גם בהיבט המיסוי:
קרן נאמנות חייבת (ח) -   משלחמת מס ישירות לשלטונות המס על פי שיעורי המס החלים על יחידים, 
                                   כך שהמשקיע אינו חייב במס נוסף בעת חלוקת תשלום או פדיון הקרן. הפסד
                                   הון בקרן כזו אינה מאפשרת קיזוז עם רווחי הון בקרנות אחרת.
קרן נאמנות פטורה (פ) -  אינה משלמת מס ישיר על הכנסותיה, תשלום המס מבוצע ע"י המשקיע בעת 
                                   מימוש הקרן. הפסד הון בקרן כזו מאפשר קיזוז עם רווחי הון בקרנות אחרות.

קרן נאמנות כספית
קרן נאמנות המשקיעה באפיקים סולידיים לטווח קצר. הקרן משקיעה במק"מ, בפיקדונות בנקאיים, בניירות ערך מסחריים שקליים בדירוג  1A, באג"ח שיקלי AA ובמזומנים. משך החיים הממוצע של נכסי הקרן הוא עד 90 יום. הקרן יכולה להחזיק שיעור של 25% לכל היותר מנכסיה באפיקים לא סחירים. הרשות לניירות ערך ביצעה לאחרונה התאמות המאפשרות גם לסוכני ביטוח לשווק את הקרנות הכספיות, באמצעות החרגתו מתחולת חוק הייעוץ ומתן אפשרות תגמול של עד פרומיל לסוכן המשווק. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

מועדי קורסים ובחינות
למידע והרשמה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים ונשמח לסייע לכם

שליחה >

או חייגו:

073-7966655

x