למידע השאירו פרטיכם כאן!

מיסוי בפנסיה

מידע מקצועי » מיסוי בפנסיה
הגדרות ומונחים שיעור המס הגבוה ביותר שמשלם נישום על שולי הכנסתו, עפ"י מדרגות המס הקבועות בחוק. טבלת שיעורי מס ההכנסה
הטבות מס הטבות במס לפי סעיפים ינואר 2014
הפקדות שכיר תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לשכיר לשנת 2014
הפקדות עצמאי תקרות הפקדה לביטוח פנסיוני לעצמאי לשנת 2014

מדינת ישראל מעודדת חסכון פנסיוני כדי להימנע מהצורך לסייע לאנשים חסרי כל בזקנתם.
המדינה מעדיפה לעודד חסכון כזה באמצעות סבסוד ישיר (הקלות במס הכנסה) מאשר לחכות למצב בו חלק גדל והולך מן האוכלוסייה יזדקק לתמיכה סוציאלית.


המדינה נותנת את הקלות המס, אך קובעת לכך מגבלות וסייגים כמפורט בסעיפים 47 ו- 45א' לפקודת מס ההכנסה.
במקביל המדינה מעודדת גם רכישת ביטוחים נוספים כמו  ביטוחים למקרה מוות (ריסק) שנותנים פתרון במות אדם כאשר יש לו תלויים כלכלית בו וכן ברכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה כמפורט בסעיף 32  (14) לפקודת מס ההכנסה.


בפקודת מס ההכנסה (נכון ל-08/2007) קיימים 245 סעיפים, כאשר לכל סעיף קיימים סעיפי משנה, תת סעיפים ותת/תת – סעיפים, כך שהפקודה רחבה ומתייחסת לכל אורחות החיים של כל תושב ותושב במדינת ישראל.
הפקודה מתעדכנת מדי פעם כאשר יש צורך בכך וזאת ע"י תיקונים לפקודה (עד2007 כבר הוצאו למעלה  מ-150 תיקונים שבמשך השנים מומרים לסעיפים ותתי סעיפים בפקודת מס ההכנסה).